Co jsou trofické tkáně?

Mezi tekuté (trofické) tkáně patří tělní tekutiny jako krev, míza a tkáňový mok. Někdy jsou trofické tkáně zařazovány pod pojiva, protože se složením a funkcí podobají řídkým vláknitým pojivům.

Na rozdíl od ostatních tkání nemají pevné uspořádání, jsou tvořeny tekutou plazmou a buňkami. Hlavní úlohou tekutých tkání je transport různých látek v těle. Rozvádí kyslík, živiny a další látky potřebné pro metabolismus a odvádí odpadní látky a toxiny do vylučovacích orgánů. Není to jen transport hmotných látek, tyto tkáně zajišťují také přenos informací, signálů a emocí v organismu, protože jsou díky nim k cílovým buňkám dopravovány hormony, neuropeptidy a další emoční molekuly. Mají zásadní úlohu v obranyschopnosti, protože součástí tekutých tkání jsou i imunitní buňky.

Krevní plasma

Krev je tvořena krevní plasmou a buňkami. Plasma je nažloutlá tekutina, která je z 92 % tvořena vodou. Další důležitou složkou plasmy (7 %) jsou bílkoviny. Ty jsou z větší části produkovány játry a část jich pochází z imunitních buněk hlavně ve formě různých protilátek. Hlavní funkcí tekutých tkání je transport látek a je třeba zajistit proudění tekutiny nejen v krevních a lymfatických cévách, ale i v malých kapilárách a mezi buňkami tkání. K tomu zásadním způsobem pomáhají plazmatické bílkoviny, které vytváří onkotický tlak a spolu s ionty pomáhají udržovat osmotický tlak plasmy.

Osmotický tlak

Osmotický tlak je způsobený různou koncentrací částic na rozhraní dvou prostředí oddělených polopropustnou membránou, propustnou pro vodu a zabraňující průchodu částic. Díky osmotickému tlaku například popraskají zralé třešně při dešti, protože v plodu je vysoká koncentrace cukru a ten do sebe natáhne vodu, zvýší se objem a plody popraskají. Nebo naopak díky němu rostlina, na kterou bude chodit močit pes, uschne, protože soli a ionty z moči vytáhnou z rostliny vodu.

Krevní složkyOsmotický tlak pomáhá pohánět tekutiny v těle. Na začátku kapilár je díky srdci tlak vyšší a protlačuje tak plasmu spolu s živinami do tkání. Na konci kapilár tlak klesá a díky tomu, že je v krevní plasmě onkotický tlak vyšší než mezi buňkami, nasává se voda s některými jednoduššími odpadními látkami zpět do krevního oběhu. Zbytek tekutiny z mezibuněčných prostor je spolu s metabolity, toxiny a všemi látkami, které nemohou prostoupit kapiláry a dostat se zpět do krevního oběhu, odváděna mízními kapilárami. Ty jsou na rozdíl od krevních kapilár dobře propustné a tvoří začátek sítě lymfatických cest, soustavy pro odvod odpadních látek z tkání. Pokud je narušena tvorba plasmatických bílkovin játry nebo jsou ve velké míře vylučovány poškozenými ledvinami, dochází k otokům, protože onkotický tlak nestačí k vyčerpání nadbytečného moku ze tkání. Tím dochází i ke stagnaci toxinů přímo ve tkáních, nejsou odváděny k vylučovacím orgánům.

Plazmatické bílkoviny také slouží jako transportní částice pro hormony, které se z nich podle potřeby uvolňují, pro enzymy, steroidní látky, mastné kyseliny, bilirubin, kovy, ale i různé léky a toxiny. Podílí se na srážení krve. Důležitou úlohu hrají v udržení acidobazické rovnováhy a zajištění správného pH krve. Zajišťují také humorální imunitu.

Krev: Červené krvinky a jejich poruchy

Krev je kromě tekuté složky tvořena také buňkami: červenými krvinkami (erytrocyty), krevními destičkami (trombocyty) a bílými krvinkami (leukocyty). Erytrocyty obsahují červené barvivo hemoglobin, které váže kyslík, dokážou ho přenášet do všech tělních tkání a odvádět oxid uhličitý. Jsou menší než ostatní tělní buňky a neobsahují jádro. Pokud dojde k snížení potřebného počtu červených krvinek a snížení koncentrace hemoglobinu v krvi, nazýváme tento stav anémií neboli chudokrevností. Projevuje se únavou, poklesem tělesné výkonnosti, zadýcháváním, poruchami srdečního rytmu, bledostí kůže a sliznic.

Někdy dochází ke zvýšenému rozpadu červených krvinek a přeměně hemu na bilirubin. Ten se běžně vylučuje játry, ale při zvýšené hladině se hromadí ve tkáních a způsobuje tzv. žloutenku. Žloutenka ale může být způsobena nejen nadměrným rozpadem erytrocytů, ale také nedostatečným vylučováním bilirubinu játry. Nedostatek červených krvinek i krevních destiček může být způsobený buď jejich nedostatečnou tvorbou v kostní dřeni, zvýšeným odbouráváním ve slezině nebo zvýšeným rozpadem.

Únava může ukazovat na anemiiZa rozpadem stojí také některé toxiny. Jedním z nich je olovo, které se do organismu dostává nejčastěji přes plíce, kde vstupuje rovnou do krevního oběhu. Pokud je v těle nedostatek potřebných minerálů, hlavně vápníku a železa, dochází k vyššímu vstřebávání olova. Riziková jsou hlavně znečištěná města, průmyslové oblasti a budovy se zvýšenou koncentrací radonu, který se přeměňuje na olovo.

Někdy k intoxikaci dochází i přes zažívací trakt, který je hlavně u dětí mnohem více citlivý, potravou zatíženou olovem, používáním nádobí obsahující olovo, zdobených a barvených hrnečků, používá se i v kosmetice, například ve rtěnkách. Olovo mimo jiné způsobuje nadměrný rozpad červených krvinek. Podobně na ně působí řada léků – antibiotika, antivirotika, nesteroidní antirevmatika, cytostatika, diuretika apod.

Červené krvinky jsou velmi citlivé a mohou reagovat i na změněné hladiny iontů v krvi, poškozuje je například zvýšená hladina sodíku a chloridů. Erytrocyty také mohou být napadeny některými parazity, krvinkovkami jako jsou Plasmodie, Babesie (klíštěnky), Hepatocysta, Theileria, které jsou přenášeny krev sajícím hmyzem.

Červené krvinky jsou také velmi citlivé na mikrobiální toxiny, konkrétně produkované streptokoky, stafylokoky, clostridiemi, E. Coli. Někdy bývají autoimunitně poškozovány při chronické infekci nebo mikrobiálních ložiscích patogenu Mycoplasma, Legionella, EBV (Epstein-Baar virus), CMV (Cytomegalovirus), ale i chřipka, hepatitida C a další viry. Řada anémií není způsobená nedostatkem železa a poruchou jeho vstřebávání, ale mikrobiálními toxiny a chronickými infekcemi. Je to velmi časté u dětí. V tomto případě je nutné odstranit zdroj mikrobiálních toxinů. D

Krevní destičky

Trofické tkáně zajišťují komunikaciTrombocyty neboli krevní destičky jsou také bezjaderné krevní buňky vznikající v kostní dřeni a hrají důležitou úlohu při zástavě krvácení. Při poranění přilnou k obnaženému kolagenu a navazují bílkovinu fibrinogen, mění svůj tvar a vytváří bílý, destičkový trombus. V něm se rozpadají a jejich uvolněný obsah spouští kaskádu srážecích reakcí, z fibrinogenu se vytvoří fibrinová, vláknitá nerozpustná síť, do které se navážou krevní destičky a červené krvinky a vzniká tak definitivní sraženina, červený trombus. Zároveň destičky uvolňují látky, které pomáhají regenerovat poraněné tkáně.

Pokud je v krvi nedostatečný počet destiček (trombocytopenie), jde o závažný, nebezpečný stav. Může se projevovat krvácením do kůže od drobných červených teček, petechií, až po mnohočetné purpury a větší hematomy neúměrné poranění. Dochází k nadměrnému vzniku modřin například i po lehkém stisknutí. Časté je krvácení ze sliznic nosu, dásní, silná a dlouhá menstruace, moč v krvi, ve stolici. Nebezpečné je krvácení do orgánů, sítnice, mozku. I u drobných poranění se těžko zastavuje krvácení. Příčinou, podobně jako u anémií, může být jejich nedostatečná tvorba v kostní dřeni.

Nebo může docházet k jejich nadměrnému zániku. Zde hraje velmi důležitou roli slezina, která je zásobárnou krevních elementů a pracuje jako krevní filtr. Obsahuje červenou pulpu, měkkou tkáň tvořenou krevními cévami s rozšířenými úseky (sinusy). Krevní buňky se musí protahovat labyrintem sinusů, retikulárních vláken (Billrothovy provazce) a endotelu, kde poškozené a staré buňky neprojdou. Ve slezině je velké množství makrofágů, které čistí krev od mikroorganismů a zároveň odstraňují a rozkládají poškozené krevní elementy. V případě odstranění nebo většího poškození sleziny přebírají tuto úlohu játra. V případě toxického zatížení sleziny dochází k nadměrnému odstraňování krevních elementů a k autoimunitním reakcím, kdy jsou krevní destičky označeny protilátkami a ničeny v nadměrném množství. Srážlivost krve ovlivňuje také hormonální systém.

Poradna